Vedtekter for Sandvika Vel

(org nr. 997 693 493)
Stiftet den 29. juni 1896

 

1. Formål

Sandvika Vel (tidligere Selskabet til Sandvikens Vel) er en partipolitisk nøytral forening som har til formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Jfr. vedlagte veikart.
Dette skjer gjennom:
Å være et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre instanser
Å være talerør for befolkningen utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser
Å bidra til at natur- og miljøhensyn blir ivaretatt i all endring i området

 

2. Medlemskap og kontingent

Alle beboere og lokale næringsdrivende innen velområdet kan være medlemmer av vellet. Medlemskapet omfatter husstanden. Borettslag og sameier kan ha kollektivt medlemskap. Beboere i disse kan om ønskelig tegne individuelt medlemskap i tillegg. Obligatorisk medlemskap gjennom skjøte eller leiekontrakt kan finne sted. Leietakere i separat boenhet kan være medlemmer. Støttemedlemskap uten stemmerett kan tegnes av alle som ønsker det.

På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. Utmelding skal skje skriftlig, men ved uteblivelse av betalt kontingent etter to år blir medlemskapet strøket.

All kontaktinformasjon oppbevares på en sikker måte og blir værende i foreningen. Den benyttes kun for å informere medlemmene om foreningens aktiviteter, og for å be om medlemmenes synspunkter i aktuelle saker. Velforeningen sletter all personrelatert informasjon når det ikke lenger er behov for den.

 

3. Juridisk person

Velforeningen er en selveiende og frittstående person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 4. Årsmøte

Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet ledes av styreleder eller av den som årsmøtet utpeker, hvis styret foreslår det. Møteleder er ansvarlig for at det føres protokoll som signeres av den møtedeltaker som forsamlingen utpeker.

Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalavisen og/eller skriftlig/elektronisk til medlemmene. Årsmøtets saksliste, styrets beretning og revidert regnskap skal vedlegges innkallingen. Årsmøtet kan kun treffe beslutninger i saker som er nevnt i innkallingen. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Valg avgjøres med simpelt flertall.

Vedtektsendringer og oppløsning krever 2/3 flertall. Alle øvrige avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. 
Årsmøtet fastsetter selv om avstemming skal være skriftlig. Hvert medlem har en stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av første kvartal og bekjentgjøres senest 4 uker før møtedato. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

 

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder,  referent og en møtedeltaker til å undertegne protokoll sammen med møteleder
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og revisors beretning
5. Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende periode
6. Innkomne forslag
7. Valg av:
a. styrets leder
b. styremedlemmer
c. varamedlemmer
d. revisor for 2 år
e. valgkomite

 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller minst 10 medlemmer forlanger det med skriftlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må utførlig angi de sakene som ønskes behandlet.

 

 5. Styret

Styret skal bestå av:
Leder valgt for 2 år
4 styremedlemmer med 2 på valg hvert år
2 varamedlemmer til styret for 1 år

 

Styret velger selv nestleder, regnskapsansvarlig og andre etter behov.
Styret skal forestå den daglige drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

 

Det skal føres referat fra styremøter og forhandlinger. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to av de øvrige styremedlemmene eller varamedlemmene er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtale med større økonomiske forpliktelser for vellet uten forutgående vedtak i årsmøtet. Leder skal innkalle til styremøte med minst en ukes varsel. Det kan også innkalles til styremøte av tre styremedlemmer i fellesskap.

 

6. Medlemsmøter

Styret kan arrangere medlemsmøter når det foreligger saker som medlemmene bør orienteres om eller når styret finner det ønskelig å drøfte en eller flere saker i et videre forum eller når kommunen uttrykker ønske om slike møter.

 

7. Samarbeid

Vellet bør arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet, og bør ha et nært samarbeid med disse. Om nødvendig koordinerer vellet slik virksomhet. Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og lang sikt. Vellet bør stå i nær kontakt med nabovellene og Bærum Velforbund, og samarbeide med disse om saker av felles interesse.

 

8. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles i ordinært årsmøte. Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall når minst 12 av medlemmene er til stede. Ved lavere fremmøte skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

 

9. Oppløsning

Forslag om oppløsning må vedtas i to etterfølgende, ordinære årsmøter. Gyldig vedtak krever minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer ved skriftlig avstemming. Når forslag om oppløsning behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om det minst 6 uker før årsmøtet slik at Bærum Velforbund får behandlet saken før innkallingen. Referat fra Bærum Velforbunds behandling av forslaget skal gjengis i det første av de 2 årsmøtene
Etter annen gangs vedtak om oppløsning fatter årsmøtet beslutning med alminnelig flertall om hvordan vellets midler skal disponeres. 

 

9. Ikrafttreden

Disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet den 11. juni 2020

 

Definisjoner:

Alminnelig flertall: Mer enn halvparten av avgitte stemmer

Simpelt flertall: Flest stemmer