Vedtatt den 13. februar 2007

 

1. Formål

Sandvika Vel (tidligere Selskabet til Sandvikens Vel) er en forening til fremme av allmennyttige tiltak og trivselstiltak i Sandvika og omegn. Jfr. vedlagte velkart. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser. Vellet kan ta initiativ til, samordne og gjennomføre tiltak til beste for medlemmene og innbyggerne i velområdet. Vellet representerer medlemmene overfor kommunen og er talerør i saker som berører medlemmenes interesser. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidig forpliktende avtalene som er inngått med kommunen gjennom Bærum Velforbund [1].

 

2. Medlemskap og kontingent

Medlem – enkeltperson, husstand, forretning/bedrift – må ha boligadresse eller drive næringsvirksomhet i velområdet. Boligselskap/sameie/borettslag kan tegne kollektivt medlemskap. Husstand, og forretning/bedrift gjelder hver for seg som ett medlem. Årsmøtet fastsetter en årlig medlemskontingent til dekning av fellesutgifter og vellets drift. Medlemskap er kun gyldig når medlemskontingenten er betalt. Utmelding skal være skriftlig og må være styret i hende innen kalenderårets slutt.

 

3. Årsmøte

Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet ledes av styreleder eller av den som årsmøtet utpeker, hvis styret foreslår det. Møteleder er ansvarlig for at det føres protokoll som signeres av den møtedeltaker som forsamlingen utpeker.

 

 Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalavisen eller skriftlig til medlemmene. Årsmøtets saksliste, styrets beretning og revidert regnskap skal vedlegges innkallingen. Årsmøtet kan kun treffe beslutninger i saker som er nevnt i innkallingen. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Valg avgjøres med simpelt flertall.

 

Vedtektsendringer og oppløsning krever 2/3 flertall. Alle øvrige avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. Årsmøtet fastsetter selv om avstemning skal være skriftlig. Hvert medlem har én stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av februar. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må være styret i hende innen utløpet av desember.

 

 

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

 

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og en møtedeltaker til å undertegne protokoll sammen med møteleder
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende periode
  6. Valg av styre og styrets leder
  7. Valg av revisor
  8. Valg av valgkomité
  9. Innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller minst 10 medlemmer forlanger det med skriftlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må utførlig angi de sakene som ønskes behandlet.

 

1] «Rammeavtale for samarbeid mellom Bærum kommune og velforeningene med merknader 2004» bygger på følgende felleserklæring: «Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen.» s.2

 

4. Styret skal bestå av:

6 styremedlemmer, hvert for 2 år hvorav 3 på valg hvert år.

2 varamedlemmer til styret for 1 år.

 

Styret velger selv nestleder, kasserer og andre etter behov. Styret skal forestå den daglige drift og ledelse av vellet. Det skal føres referat fra styremøter og forhandlinger. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to av de øvrige styremedlemmene eller varamedlemmene er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

 

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for vellet uten forutgående vedtak i årsmøtet. Leder skal innkalle til styremøter med minst én ukes varsel. Det kan også innkalles til styremøte av tre styremedlemmer i fellesskap.

 

5. Observatører

Boligfellesskap med minst 25 boenheter som har tegnet kollektivt medlemskap, har rett til å ha en observatør i styret. Observatørene har møte- tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. De har dog stemmerett i spørsmål om arbeidsformer som berører deres møterett.

 

6. Medlemsmøter

Styret kan arrangere medlemsmøter når det foreligger saker som medlemmene bør orienteres om eller når styret finner det ønskelig å drøfte en eller flere saker i et videre forum eller når kommunen uttrykker ønske om slike møter.

 

7. Æresmedlemskap

Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlemmer etter innstilling fra styret.

 

8. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles i ordinært årsmøte. Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall når minst 12 medlemmer er til stede. Ved lavere fremmøte skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

 

9. Oppløsning

Forslag om oppløsning må vedtas i to etterfølgende, ordinære årsmøter. Gyldig vedtak krever minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer ved skriftlig avstemning. Når forslag om oppløsning behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om det. Referat fra BV’s behandling av forslaget skal gjengis i det første av de 2 årsmøtene. Etter annen gangs vedtak om oppløsning fatter årsmøtet beslutning med alminnelig flertall om hvordan vellets midler skal disponeres. Vellets arkiver skal overlates Bærum Bibliotek for oppbevaring.

 

Definisjoner:

Alminnelig flertall: Mer enn halvparten av avgitte stemmer

Simpelt flertall: Flest stemmer