Temamøte om Sandvika

Temamøte om Sandvika

Publisert av Sandvika Vel den 11.04.24.


Styreleder i Sandvika Vel, Jona Ragnarsdottir, ønsket velkommen til temamøtet, og ga en introduksjon til vellets arbeid:

Hva er et vel, hva konkret gjør Sandvika Vel, og hva er historien bak? Med 1800 medlemmer er vellet Bærums nest største, men ønsker seg enda flere. 


 

Byvisjon for Sandvika 

v/ Richard Kongsteien, Kommunikasjonssjef Bærum kommune


Visjonen skal lede Sandvika mot det potensialet byen har, og ligge til grunn for mål og strategier i utviklingen av byen. For å lykkes må visjonen forankres hos både grunneiere, utbyggerne, næringslivet, innbyggerne og organisasjonene. 


Gjennom bevisst og strategisk byledelse, hvor kultur og kulturelt drevet byutvikling gis plass, skal Sandvika videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv by, med mange møteplasser og rom for alle generasjoner. 

Kongsteien snakket videre om de ulike bydelene; Sandvika Øst, Hamang, Frantzefoss, Kjørbo og Sandvika Nord, og hvilke kvaliteter og potensiale de ulike områdene har.


Byen og E18 ble naturlig nok også et tema, og selvom utfallet (som vi vet i ettertid) ikke ble som ønsket, så fortsetter drømmen om en kystsone, fri for trafikkstøy. 


– Uansett kommer vi til å fortsette å jobbe for å fjerne E18. Og uavhengig av dette, skjer det utrolig mye spennende i Sandvika nå. Innholdet i visjonen er i full gang.


– Det ligger en kraft i den visjonen; virkelig noe å strekke seg etter.

Offentlige gater og plasser i Sandvika sentrum øst 

v/ Anne Bertine Fagerheim, Prosjekteringssjef byprosjekter, Bærum kommune


•Nye Sandvika sentrum er et stort og sentralt byutviklingsprosjekt i regi av Bærum kommune - med høye ambisjoner og kvalitetsbevisste mål. Formålet med prosjektet er at Sandvika sentrum skal bli en pulserende kultur- og regionby der det er attraktivt å oppholde seg for alle.


•Gater og plasser skal fornyes og tilpasses ny situasjon. Et sammenhengende og sømløst bygulv vil binde nye og eksisterende bygg sammen, og fungere som et «dansegulv» for byens liv. Målet er å skape en by hvor man trives og senker skuldrene. Gatene og plassene skal invitere til bruk gjennom hele året og være tilgjengelig for alle.


•Områdene skal inneholde ulike funksjoner og kvaliteter, og bindes sammen av det sammenhengende bygulvet med grønn og mangfoldig vegetasjon. Det skal være gode offentlige sitteplasser som er tilgjengelig for alle.


•Møblering og oppholdssoner av ulik skala er sammen med uteservering viktige elementer for å skape et aktivt og inviterende byliv. Alle gater blir omgjort til gågater.


•Det blir lagt vekt på høy kvalitet på både formgivning og estetikk. Elementene skal «eldes med verdighet», og tåle slitasje fra et intenst byliv. Tilslutt i innlegget ble det vist filmsnutter av hvordan sentrum øst er tenkt utformet - som en liten «reise» gjennom de ulike gatene og plassene i byen.

Engervannet og området rundt 

v/ Terje Bøler, Bærum Elveforum


•Engervannet er det viktigste fuglevannet i Bærum - med et rikt fugleliv der det inngår mange rødlistede arter.


•Engervannet er et særdeles viktig område for tur, rekreasjon og opplevelse for beboerne i Sandvika og omegn. 


•Vannet og området rundt er sårbart, og trenger beskyttelse mot nedbygging og slitasje. 


•På hvilken måte skal disse idéene forankres i et politisk rammeverk? 

 

•Nasjonal forvaltningsinteresse? Statlig vern? Naturreservat?


Mange forslag til bruksendring av vannarealene dukker stadig opp i ulike sammenhenger. Det har vært mange idéer om hva vannet skal brukes til, blant annet vannskiarena og fotballbane.


•Med Sandvikas hurtig voksende sentrum blir det enda viktigere å integrere dette området i en moderne bystruktur - ta vare på den bynære naturen. Engervannet er under sterkt press fra en by i endring. 


•Bærum Elveforum vil fortsette å bidra med å spre forståelse for, og informere om nødvendigheten av å ivareta de naturverdiene Engervannet har. – Det handler også om å ivareta folks ve og vel. Det er ekstremt viktig å ha disse naturkvalitetene rett utenfor døren.