Referat fra Åpent møte

Referat fra Åpent møte

Publisert av Anne Jespersen den 29.10.19. Oppdatert 11.05.20.

Referat fra Sandvika Vel´s  åpne møte: «Sandvika by – hva skjer nå?»

Kunnskapssenteret 23.10.19 kl. 18-20.

 Referent: Lisbeth Hansen (Styremedlem Sandvika Vel)

 

Det var i overkant av 200 mennesker på møtet.

Leder i Sandvika Vel, Jona Ragnarsdottir ønsket velkommen, og introduserte kveldens møteleder; Tor Christian Bakken (tidligere samfunnsredaktør i Budstikka).

 

Første innleder var Kristoffer Andenæs fra Andenæs Eiendom. Han holdt innledning med følgende hovedpoeng:

 • Det kommer 130.000 kvm. nybygg i Sandvika, hvorav Andenæs bygger ut 80.000
 • Det blir 400 boliger, 7000 kvm. forretninger/spisesteder og 20.000 kvm. kontorer
 • Rivingen av Helgerudkvartalet starter opp mellom sommer og jul 2020, og bygging beregnes avsluttet i 2023
 • Åmotgården er neste prosjekt - med bla. hotell, og planlegges ferdig ca. 2026
 • Det blir parkering i 2 plan under bakken
 • Utbyggingen følger VEPOR-veiledende plan for offentlige rom

 

Spørsmål fra salen: 

 • Hvor stort antall leiligheter blir det, og hvem kommer til å bo der? Det blir 400- 500 leiligheter, ca. 750 mennesker, men relativt få barnefamilier.
 • Hva med bilene? Det bygges ikke garasjeplass til hver leilighet. Man ønsker færre biler, og legger opp til bilpoolordninger. Mest mulig bilfritt.
 • Hva medd rigg og drift i byggeperioden? Det blir avlåst, med god skilting. Butikkene i Helgerudgården må bort i perioden. Det blir byggegjerder på én side av gata, og butikker på den andre.
 • Hva med seniorsenter? Om kommunen ønsker, blir det planlagt for det.
 • Blir det mye vind mellom husene med de planene som er lagt? Vind bør ikke bli noe problem, men litt vil man nok merke i f.eks. Jørgen Kanitz gate.
 • Referanse til Løkkehaven savnes. 
 • Mange spurte om parkering og sykkel/bilbruk. Det blir parkeringshus med 480 plasser under bakken. Det er planlagt sykkelparkering. Parkering for kunder utformes nå. Ringigården vil få varelevering fra gata. Det blir inn/ut-kjøring fra garasjeanlegget ved Finstadkvartalet, og ved Løkketangen/undergangen.
 • Planlegges det for bibliotek? Bibliotek er midlertidig plassert fram til kommunegården åpner.
 • Hvor mange etasjer vil det bygges? Helgerudgården vil bli 60 koter høyt, det tilsvarer ca. 15 etasjer (Rådhuset er 31 koter). Hotellet blir høyest med 65 koter (det vil si 65 meter over havet).
 • Det vurderes å legge en videregående skole i et av byggene.
 • Det ligger en «solplan» på kommunens hjemmesider.
 • Andenæs ønsker leiligheter for unge og eldre mennesker, med en god boligmiks og sammensetning av befolkningen.
 • Første og andre etasje i byggene skal gi liv til byen, og det ønskes en god og aktiv dialog med butikkene som kommer.
 • Andenæs har satt av et område ned mot elva der Bull Ski- og Kajakk ev. kan etablere seg, med mulighet for kajakkutleie.

   

  Neste innleder: Terje Hansen - Tjenesteleder Områdeutvikling i Plan-og bygningstjenesten i Bærum kommune

  Terje Hansen holdt en innledning om byutvikling i Sandvika

 • Sandvika er en av 5 regionbyer i Akershus  
 • For disse byene er det etablert en plan for langsiktig vekstgrense: 2017- 2035: 5000 boliger og 5000 arbeidsplasser
 • Kommunens visjon: Sandvika skal ha høy vekst og være bymessig utformet
 • Bydelene skal knyttes sammen med hver sine identiteter
 • Man ønsker å knytte byen og elva tett sammen
 • Det skal stå ferdig et nytt lokalveisystem i 2020
 • Ny E18 skal gå i tunell under Sandvika 
 • Det fremmes regulering for Sandvikas sjøfront ved årsskiftet 19/20
 • Kommunen arrangerer åpent møte om utfylling av Lakseberget 14.11.19
 • Høring om Hamang/Industriveien er utsatt på grunn av usikkerhet rundt økonomien
 • Kommunen ønsker medvirkning i prosessen for gate- og byromsplan på nyåret
 • Sandvika skal være knutepunkt for Viken - her kommer det et planarbeid
 • Administrasjonen i Viken ønsker å gå videre med planene om bygging i Sandvika
 • Jernbane- og bussutvikling vurderes. Bane NOR vil utvide med to nye togspor på Sandvika stasjon. Dette vil berøre Løkketangen.
 • Kommunen arrangerer en medvirkningsuke 11.11 til 15.11.2019. Det vil bli opprettet en «By-LAB» med kontor, der publikum kan komme og se, og medvirke med sine ideer.
 • Hva med «monstermastene»? Kommunen leverer en høring til NVE. Trafoanlegget flyttes, og kablene legges i bakken fra Hamang til Smestad. Kommunen er kun høringsinstans i saken.
 • Løkkehaven skal bevares.
 • Det er 2 alternativer til skoletomt, enten i Industriveien eller på Bjørnegård.
 • Tilgjengelighet til fots og på sykkel er viktig, planer for kollektivtransport og taxi kommer.

   

  Carl-Christian Wishman, leder for Bærum Sportsklubb

 • I 2020 fyller klubben 110 år. I 103 av disse årene har Bærum sportsklubb holdt til på Kadettangen
 • Klubben ønsker i utgangspunktet å være på «Kadda» «for alltid»
 • Klubben bruker store arealer; i dag 15-16 mål, med ønske om 20-30 mål i framtida
 • Klubben ønsker seg at kommunen hjelper til med oppgraderinger, og eventuelt ny plass for idrettsanlegget i Sandvika

 

Jona takket de frammøtte for aktiv deltakelse, og innlederne for spennende foredrag.

Tor Christian Bakken ble takket av med blomster for god møteledelse.