Nytt fra kommunen - Hamang transformatorstasjon

Nytt fra kommunen - Hamang transformatorstasjon

Publisert av Anne Jespersen den 30.01.20. Oppdatert 11.05.20.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

 1. Bærum kommune krever jordkabling av hele strekningen Hamang-Smestad slik at behov for permanent muffehus (overgang kabel/luft) bortfaller.
 2. Bærum kommune har derfor innsigelse til foreslåtte lokaliseringer av permanent muffehus (alternativ 1 og 2) slik det fremkommer i Statnetts søknad om endring av innvilget konsesjon for bygging av ny Hamang transformatorstasjon.
 3. Dersom det mot Bærum kommunens innsigelse, gis konsesjon til luftledning som ny 420kVforbindelse Hamang-Bærum, ønsker kommunen dialog om å finne den best egnede permanente lokalisering av et muffehus.
 4. Dersom det gis konsesjon som omfatter muffehus som foreslått i søknadens alternativ 1 eller 2, bør følgende vilkår innarbeides:
  a. Konsekvenser for verneverdier må utredes og avbøtende tiltak iverksettes
  b. Anleggsfase konsentreres til perioden 10. juni–15. september når Hamang fiskeklekkeri ikke er i drift.
  c. Klekkeriet må sikres vanntilførsel med friskt og rent vann og biladkomst
  d. Fiskeyngelen er avhengig av skygge fra alle kanter. Kommunens fiskeforvalter må derfor ha avtalefestet medbestemmelse mht rydding av vegetasjon nærmere enn 50 meter fra klekkerivirksomheten
  e. Opprusting av Maarveien før den kan benyttes til anleggstrafikk. Kommunen forutsetter at tiltakshaver bekoster nødvendige tiltak.
  f. Erstatningsareal må oppdrives for regulert friareal som beslaglegges av muffehusanlegg inklusive inngjerdet sikringssone, i henhold til RPR-BU og KPA § 4.
 5. Det må opprettholdes trygge gang/sykkelforbindelser også under anleggsfaser både for ny transformatorstasjon og eventuelt muffehus. Tiltakshaver har ansvar for vinterdrift av G/S-veier gjennom byggeområdene i anleggsfaser. Nye og midlertidige gangforbindelser skal ha hardt dekke slik at de tåler vinterdrift og være tilnærmet universelt utformet, slik at fremkommelige for barnevogner o.l.
 6. Mulige konfliktpunkter med eksisterende vann- og avløpsledninger er vist i vedlagte dokument 4705252. Ved konflikt må det utarbeides detaljert plan for omlegging av VA. Det må innhentes uttalelse fra Vann og avløp i Bærum kommune før tiltak igangsettes.
 7. Ved utforming av transformatorstasjonen må det brukes farger/materialer som er nedtonede og som demper byggets volum. Lange, horisontale fasadelinjer bør unngås.

I tillegg var det enighet om å oversende brev til Statnett og NVE om at VEAS-tunnelen utredes som trasé for høyspentkabel mellom Hamang, Sandvika og Smestad, Oslo, slik at dette alternativet inngår i Statnetts konsesjonssøknad til NVE.

*Transformatorstasjon på Hamang er den første av to høringssaker.Den andre høringssaken er Statnetts søknad om konsesjon for ny 420kV-forbindelse Hamang-Smestad med høringsfrist 7. februar 2020. Den blir lagt frem for politisk behandling i januar og sluttbehandling i Kommunestyret 5. februar 2020.

Til grunn for begge høringene ligger kommunedirektørens anbefaling om jordkabling av hele strekningen fra Hamang til Smestad.