Nye Sandvika - hva skjer nå? 

Nye Sandvika - hva skjer nå? 

Publisert av Anne Jespersen den 06.04.22. Oppdatert 06.05.22.

Sjøfronten

Man ønsker en ny sjøfront der byen møter fjorden, slik at man får utnyttet arealet og utvidet det hyggelige området langs sjøen. Tanken er en grønn kyststi fra Sandvika mot Høvikodden via Lakseberget. 


Prosessen for dette området er i gang, og er behandlet i alle politiske organer. Byen skal vokse «innenfra og utover», men når og om det blir hus på Lakseberget er uvisst, det er uansett langt frem i tid. Det skal legges til rette for at dette blir et parkområde, og målet er å starte arbeidet i utgangen av 2022. 


Båtplasser er en utfordring. Selv om båttrafikken er spådd å fortsatt øke, blir båthavnen mindre enn dagens. I utgangspunktet blir det ikke bilparkering i tilknytning til båtplassene. Man ser nå på hele området samlet, og tilrettelegging for folkeliv og friluftsliv er prioritert. Fyllmassen blir steinmasser fra de store prosjektene i og utenfor Bærum, feks. E18, vannverket i Oslo eller Ringeriksbanen.


Kadettangen er definert som ferdigstilt - arealet her er utvidet med hele 17 dekar, og er svært populært. Indre del gjenstår, og det jobbes med å lande hvordan dette skal brukes på best mulig måte. Kadettangen og Kalvøya er hyppig brukt med ca. 800 000 besøkende i året - noe som er positivt, men som også gir mye slitasje.

 

 

Elvebredden

Elvebredden med gjestebrygge er etablert og i full bruk, og oppleves veldig positivt fra alle brukere, både beboere og tilreisende.

Her er det brukt mye ressurser, og det har vært viktig å vise frem Sandvikselva som selve hjertet i byen.

 

 

Sandvika øst

Helgerudgården og Kredittkassegården fikk leve i 50 år. Her kommer det nå noe nytt og større. Det blir massiv utbygging og nye Helgerudkvartalet er 1. byggetrinn. Andenæs eiendom jobber videre med fase 2, som skal i gang så fort fase 1 er ferdigstilt. For tiden pågår gravearbeider - man skal ned 10 meter under bakkenivå. Mesteparten av 2022 går med til utgraving og bortkjøring av masser.


Entra Eiendom skal også bygge nytt - inn mot bygget som huser Tinghuset (et bevaringsverdig betongbygg fra 70-tallet). 

 

 

Elias Smiths vei

Bolig- og næringsdelen er ferdigstilt. Hva som skjer med «Kjettingen» nr. 10 er fortsatt uvisst.

 

 

Løkketangen forblir uforandret, i hvertfall ikke påbygget, i de nærmeste 10 år.

 

 

Sandvika nord

Arbeidet er i utganspunktet i gang med å regulere til nytt fylkeshus for Viken fylkeskommune. Hva som skjer nå som Viken oppløses, vites ikke. DNB eier tomten og er i tenkeboksen rundt hva som skal skje med sine eiendommer.


«Jernbanesystemet» har varslet at Sandvika trenger en spor-utvidelse med totalt 6 spor. Det kan bli aktuelt å bygge om, og mulig flytte bussterminalen et hakk lenger ned. Man ønsker å få frigjort et torg langs jernbanen og inn mot Engervannet. Dette er et langsiktig prosjekt, som det er usikkert når kommer i gang.

 

 

Hamang og Industriveien

Her har det vært gjort mulighetsstudier - et arbeide for å få på plass en områderegulering. 

Teknisk infrastruktur gjør at det har vært spørsmål knyttet til kostnadsbildet - man ønsker at utbyggerne skal bære mye av felleskostnadene.

 

 

Frantzefoss 

Her kommer det nok flere boliger etter hvert, både der det har vært næringsliv og trafo-stasjon.

 

 

Otto Sverdrups plass

- en svært sentral plass i Sandvika. 

2 prosjekter fra kommunens side går parallelt med at Andenæs bygger: overflaten på gater og plasser, og teknisk infrastruktur.

Hvordan skal bygulvet bli, hvordan skal man få bylivet til å blomstre? Det blir viktig å utnytte glimt av sol. Byggene vil kaste skygger, så belysning, beplantning, bruk av lys og vann og kunsteriske elementer blir vektlagt.

 

 

Byrommet

Det blir også viktig å «sy sammen» gate-, park- og byromsnettet. Elva og broene er kvaliteter, men samtidig barrierer. Byen henger ikke helt sammen, og jernbanen gir også begrensninger. Koblingen fra Sandvika vest mot Kjørbo må bli bedre, det er ikke optimalt nå. Det jobbes også med en plan for å få nord til å henge bedre sammen med syd. Man vil ha gode torg, møteplasser og krysninger i en framtidig by. 


Samtidig ønsker man å ta ned gjennomkjørings-trafikken, med mindre bilkjøring i selve Sandvika. Man vil binde byen sammen, slik at lokalveien ikke blir en barriere.

 


Parkering 

Det blir parkeringsplasser under all ny bebyggelse i Sandvika sentrum øst, det er dette man sprenger ut nå.

 

 

E18 

Prinsipplan er godkjent for å bygge E18 i tunell, og nåværende bro skal rives. Ny E16-avkjøring vil gå i tunell videre til Slependen, slik at man sparer Kjørbo for den delen av trafikken. Lokaltrafikken er et dilemma; det er fortsatt usikkert hvordan det skal løses. Hvordan det lokale veinettet blir er i prosess nå som tunell-løsningen er landet.

 

 

«Mye av kvaliteten i Sandvika ligger i vårt sjønære område. Det er viktig at vi tar vare på kultur og aktiviteter mens vi bygger byen, og bruker de mulighetene vi har. Byen må være aktiv og i live mens Sandvika transformeres. Kvalitetene vi har, må vi huske på – og bruke - hele veien».