Byutvikling - Sjøfronten

Byutvikling - Sjøfronten

Publisert av Anne Jespersen den 16.12.20. Oppdatert 18.02.21.

I gjeldende kommunedelplan for E18 Lysaker – Slependen er E18 lagt i tunnel under Sandvika, og dagens E18-trasé skal erstattes av et mindre omfattende lokalveisystem. Statens vegvesen har høsten 2020 startet opp forberedende arbeider for kommende reguleringsplan for E18.

Utviklingen av sjøfronten i Sandvika har et langsiktig tidsperspektiv. Bærum kommune har behov for en overordnet planmessig avklaring som viser trinnvis utvikling før og etter ny E18. Kommunen trenger å vite hvordan dette langstrakte sjøfront-området bør «møte» ny lokalvei, men også hvordan overgangen mellom sjø og land best kan skje. Planutvalget behandlet prinsippsaken 08.10.20. I møtet ble det vedtatt at «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront» skal legges ut til høring. Kommunen har foreslått følgende føringer og prinsipper for å sikre en helhetlig utvikling av Sandvika sjøfront med delområder:
• Hele sjøfronten skal være allment tilgjengelig og tilrettelegges for ferdsel og opphold, med variert arealbruk og innhold
• Utvikling av sjøfronten skal styrke Sandvikas identitet som kultur- og rekreasjonsby
• Naturområder og biologisk mangfold skal ivaretas og styrkes
• E18-prosjektet må tilpasses Sandvikas behov og bidra til byutvikling, redusert forurensing og bedre lokale sammenhenger og forbindelser
• Det legges til grunn en trinnvis utvikling som ivaretar helheten

LAKSEBERGET - ET DELOMRÅDE I SJØFRONTEN
Lakseberget inngår som ett av delområdene i sjøfronten. «Lakseberget - offentlig detaljregulering med konsekvensutredning» ligger ute til høring i samme periode som Sjøfronten. Lakseberget er området innerst i Sandviksbukta, sør for E18, mellom holmen Danmark og Sjøholmen. Sjøarealet ved Lakseberget benyttes i dag til småbåthavn med om lag 700 båtplasser ved flytebrygger. Vanndybden varierer fra 3-11 meter. I detaljregulering for Lakseberget foreslås etablering av nytt landareal med utfylte masser. Planforslaget er en detaljregulering som legger rammer for utviklingen av Lakseberget som et friluftsområde, og samtidig tilrettelegger for annen fremtidig bruk med etablering av bygningsmasse.

 Kilde: Bærum kommune