Ny vannforsyning til Fornebu berører Sandvika 

Ny vannforsyning til Fornebu berører Sandvika 

Publisert av Anne Jespersen den 11.06.21. Oppdatert 06.04.22.

Informasjon før anleggsstart vedrørende entreprise 1 i prosjekt 1000285 Ny vannforsyning Fornebu.


Generell informasjon

Prosjektet skal gjennomføres for å øke kapasiteten og sikkerheten for vannforsyningen på Fornebu etter at antall boliger og arbeidsplasser på Fornebu nå er vedtatt økt vesentlig i forhold til forutsetningen ved utbygging på begynnelsen av 2000-tallet. Prosjektet er inndelt i flere etapper.  I denne etappen skal det graves ned en ny vannledning i Sandvika, og det skal i tillegg etableres kummer.  I neste etappe skal det legges en ny vannledning på havbunnen for tilkobling i Sandvika med planlagt utførelse våren 2022.


Vi i prosjektet ønsker å opprettholde en god informasjonsflyt med berørte, naboer og beboere i og i nærheten av prosjektet vårt. Vi ønsker derfor å samhandle bedre og bredere gjennom Sandvika Vel.

Informasjonsbrev til berørte grunneiere er sendt ut i brevform.


Fremdrift

Prosjektet har signert avtale for gjennomføring av arbeidene med HAB Construction AS ved anleggsleder Karol Jurenczyk mobil 463 14 445.

De starter arbeidene i uke 24.

Det blir da for det meste vegetasjonsrydding, oppsetting av fysiske sperringer rundt anleggsområder og annen sikring.

Gravearbeidene begynner uke 25-26.

Fremover vil det bli noe stenging av ferdselsårer som følge av gravearbeider.


Midlertidige trafikkulemper

Det stenges for gangtrafikk forbi aktivt anleggsområde. Vedlegget viser også hvilke anleggsveier som entreprenøren får anledning til å benytte og hvor riggen vil bli plassert. Ferdselsårer (gangvei, tursti mm) som blir helt eller delvis sperret i perioder vil bli skiltet spesielt.


Entreprenøren vil sikre anlegget i samsvar med gjeldende regler. Vi ber likevel om at foreldre passer på barna og orienterer dem om farene ved å komme for nær maskiner og grøfter.


Informasjon fremover

Prosjektet vil sørge for skilting/merking av omlegginger av turveier og stier. Dette vil også gjelde dersom det er endringer i annet trafikkmønster midlertidig.Kontaktinformasjon


Byggeleder:

Daniel Klug

tlf: 472 45 145  

e-post: daniel.klug@baerum.kommune.no


eller Prosjektleder:

Natalia Fjelddalen

tlf: 951 12 971

e-post: natalia.fjelddalen@baerum.kommune.noOpplysninger på internett

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/prosjekter-vann-og-avlop/vannledning-til-fornebu/